What I believe in ~ apart from myself

V co věřím ~ kromě sebe

EMOTIONS

EMOCE

I believe in my inner sense more than in anything else. At the end of the day I would say to myself: "I knew it."

Věřím svému vnitřnímu smyslu více než čemukoliv jinému. Nakonec bych si řekla: "Já to věděla"

OPENNESS

OTEVŘENOST

To be open is essential. With all respect and asertivity I am simply straight to the point.

Otevřenost je zásadní. S veškerým respektem a asertivitou jdu jednoduše přímo k věci.

JOY

RADOST

I find amusement in little things of ordinary life. Where is joy there is a way.

Nacházím zábavu v maličkostech běžného života. Kde je radost, tam je cesta.

TRAVELING

CESTOVÁNÍ

Long stay abroad pushes boundaries and shows me that we are all the same in our little differencies.

Dlouhodobý pobyt v zahraničí posouvá hranice a ukazuje mi, že jsme všichni stejní v našich malých odlišnostech.

HUMANS

LIDÉ

Everyone has right to be wrong or make mistakes. I tend to learn from them.

Každý má právo na to se mýlit nebo dělat chyby. Já mám tendenci se z nich učit.